TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

รับตรง62 พิจารณาจากผลการเรียน/วุฒิ ปวส. ม.แม่โจ้-ชุมพร 2562 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน วุฒิการศึกษา ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 • การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6