รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 ม.ทักษิณ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 ม.ทักษิณ 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • (หน้า 2)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
  • (หน้า 3)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตสงขลา

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์