รับตรงTCAS62 รอบ 2 นักเรียนผู้พิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 นักเรียนผู้พิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับนักเรียนผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตสงขลา

 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไ ม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยสามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันและเรียนร่วมกับนิสิตปกติได้
 • เป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 12 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์