รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา ทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา ทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • อายุ 17 – 25 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตวิทย์ และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสังคมศึกษา และภาษาไทย แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 25 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์