TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

โครงการรับตรง นักศึกษาชาวไทยภูเขา+ทุนการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ 2557

กรมการปกครองร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาชาวไทยภูเขา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตร 4 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ — พืชไร่ 1 คน
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ — พืชสวน 1 คน
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ — อารักขาพืช 1 คน
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ — เกษตรเคมี 1 คน
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ — ปฐพีศาสตร์ 1 คน
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ — สหวิทยาการ วิทยาการสมุนไพร 1 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้กำลังศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น ประจำปีการศึกษา 2556 ในสถาบันการศึกษาในเขต 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ลำพูน ลำปาง พะเยา สุโขทัย น่าน กำแพงเพชร แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี โดยมีระยะเวลาการศึกษาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX รวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เป็นชาวเขาสัญชาติไทยใน 9 เผ่า คือ ม้ง มูเซอ เย้า อีก้อ ลีซอ ลั๊วะ และขมุ มีภูมิลำเนาในเขต 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ลำพูน ลำปาง พะเยา สุโขทัย น่าน กำแพงเพชร แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี
 • ต้องถือกำเนิด และ/หรือ มีภูมิลำเนาปัจจุบันในท้องที่จังหวัดดังกล่าวที่จะสมัคร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 • บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะของผู้สมัคร ต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันในท้องที่จังหวัดที่จะสมัคร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันรับสมัคร

จำนวนรับ

 • รวม 6 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10