รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา/ทุนกรมการปกครอง ม.แม่โจ้ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา/ทุนกรมการปกครอง ม.แม่โจ้ 2562

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  • พลังงานทดแทน
  • (หน้า 3)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • ม.แม่โจ้-แพร่
  • เกษตรป่าไม้
  • บัญชี
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ในสถาบันการศึกษาในเขต 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ลำพูน ลำปาง พะเยา สุโขทัย น่าน กำแพงเพชร แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ำกว่า 2.50
 • เป็นชาวเขาสัญชาติไทยใน 9 เผ่า คือ กะเหรี่ยง ม้งเมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ลัวะ ขมุ และมลาลรี ในเขตพื้นที่ข้างต้น
 • ถือกำเนิด และ/หรือ มีภูมิลำเนาปัจจุบันในท้องที่จังหวัดดังกล่าว ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะ ต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันในท้องที่จังหวัดที่สมัคร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 5)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์