รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาพิเศษสำหรับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ (พระเทพฯ) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • อุปกรณ์การแพทย์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตร 2 ภาษา
  • สถิติประยุกต์
  • สถิติธุรกิจและการประกันภัย
  • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ-หลักสูตร 2 ภาษา
  • วิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์-หลักสูตร 2 ภาษา
  • วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ-หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลงานการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม แต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 77 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงานทางวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์