รับตรงTCAS62 รอบ 2 คัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT พระนครเหนือ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 คัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT พระนครเหนือ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์-มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • สถิติประยุกต์
  • สถิติธุรกิจประกันภัย
  • วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • เทคโนโลยีวิศวการเชื่อม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • โทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
   • การผลิตเครื่องเรือน
   • การจัดการกระบวนการผลิต
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยนานาชาติ-มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์-นานาชาติ
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ-มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิตอล-นานาชาติ
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม-มจพ.ปราจีนบุรี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
  • เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย
  • (หน้า 8)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร-มจพ.ปราจีนบุรี
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
  • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • (หน้า 9)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ-มจพ.ปราจีนบุรี
  • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม-มจพ.ระยอง
  • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (หน้า 11)
 • คณะบริหารธุรกิจ-มจพ.ระยอง
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากพื้นที่ที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และหรือ O-NET และ/หรือ วิชาสามัญ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 17)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 15)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์