โครงการรับตรง รอบที่ 3 ม.ราชภัฏวไลอลงกรณ์ 2557

โครงการรับตรง รอบที่ 3 ม.ราชภัฏวไลอลงกรณ์ 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 1 กรกฎาคม 2557 (สมัครออนไลน์)
 • 1 เมษายน – 4 กรกฎาคม 2557 (สมัครด้วยตนเอง)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 หรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26