รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 ในสถานศึกษาจังหวัดระยอง ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 180 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์