รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมโลหการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • หรือ ศึกษาในสถานศึกษาจากพื้นที่ข้างต้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 95 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์