รับตรงTCAS62 รอบ 2 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • บิดาหรือมารดา และผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • หรือ เป็นบุตรธิดา ของทหาร ตำรวจ ครู ราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ สะบ้าย้อย เทพา นาทวี) โดยบิดาหรือมารดาต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการสอบ GAT PAT
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 45 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์