รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • ทัศนศิลป์
  • นาฏศิลป์ไทย
  • นาฏศิลป์สากล
  • การออกแบบเพื่อการแสดง
  • การแสดงและการกำกับการแสดง
  • การออกแบบสื่อสาร
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การออกแบบแฟชั่น
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • ดนตรีศึกษา
  • นาฏศิลป์ศึกษา
  • ศิลปะศึกษา
  • นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
 • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นด้านศิลปกรรม ในสาขาต่างๆ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 8, 9)

จำนวนที่รับ

 • 300 คน
 • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ทดสอบภาคทฤษฎี
 • ทดสอบภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์