รับตรงTCAS62 รอบ 2 โครงการทุนเอราวัณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โครงการทุนเอราวัณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการทุนเอราวัณ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การศึกษาพิเศษ
  • จิตวิทยาและการแนะแนว
  • เทคโนโลยีการศึกษา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
  • หรือ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT PAT
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์