รับตรงTCAS62 รอบ 2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
  • การบัญชี
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม-เอกคู่
  • การบัญชี-โครงการพิเศษ
  • (หน้า 10)
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในพื้นที่ที่กำหนด
 • เป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ ตามที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ GAT PAT
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์