TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

โครงการรับตรง ทั่วประเทศ รอบที่ 4 ม.วลัยลักษณ์ 2557

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ 30 คน
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ 40 คน
  • ภาษาจีน 70 คน
  • อาเซียนศึกษา 30 คน
  • รัฐศาสตร์ 30 คน
  • ไทยศึกษาบูรณาการ 40 คน
  • สำนักวิชาการจัดการ
  • บัญชี 80 คน
  • บริหารธุรกิจ 160 คน
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 70 คน
  • เศรษฐศาสตร์ 70 คน
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์ 80 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 70 คน
  • การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 50 คน
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 60 คน
  • วิศวกรรมซอฟแวร์ 50 คน
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 25 คน
  • เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 25 คน
  • เกษตรศาสตร์ (ประมง) 25 คน
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) 25 คน
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) 25 คน
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมโยธา 30 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 30 คน
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 คน
  • วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ไม้) 30 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 คน
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 30 คน
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์ 30 คน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม 30 คน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 คน
  • กายภาพบำบัด 30 คน
  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์ 30 คน
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม 30 คน
  • การออกแบบอุตสาหกรรม 30 คน

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ

จำนวนรับ

 • รวม 1475 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ