รับตรง62 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.อุบลราชธานี 2562

รับตรง62 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.อุบลราชธานี 2562

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
 • กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่อไปนี้ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 3)
 • กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 68 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์