รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.นราธิวาส 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.นราธิวาส 2562

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา คณะแพทยศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community Track)
  • 23 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • (หน้า 2)
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive Track)
  • 5 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • (หน้า 3)
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
 • มีผลการสอบ กสพท.

จำนวนที่รับ

 • รวม 28 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์