รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.นราธิวาส 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.นราธิวาส 2562

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา คณะแพทยศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 4 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562
  • (TCAS รอบ 2)
  • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community Track)
    • 23 คน
    • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์คณิต
    • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
    • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
    • (หน้า 2)
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive Track)
    • 5 คน
    • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร
    • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
    • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
    • (หน้า 3)
  • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
  • มีผลการสอบ กสพท.

จำนวนที่รับ

  • รวม 28 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์
  • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6