รับตรงTCAS62 ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ
 • คณะศิลปศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • บรรณารักษศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาไทย
  • ปรัชญา
  • ภูมิศาสตร์
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษารัสเซีย
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วัสดุศาสตร์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • การจัดการกีฬา-โครงการพิเศษ
  • การฝึกสอนกีฬา-โครงการพิเศษ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • การละคอน
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-สิ่งทอ
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-สิ่งทอ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • สถาปัตยกรรม-โครงการพิเศษ
  • สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์-โครงการพิเศษ
  • สถาปัตยกรรมภายใน-โครงการพิเศษ
  • การผังเมือง-โครงการพิเศษ
  • ภูมิสถาปัตยกรรม-โครงการพิเศษ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรม-มธ.ท่าพระจันทร์
  • การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์-โครงการพิเศษ
  • นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิตอล-โครงการพิเศษ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
 • มีประวัติ ผลงานและความสามารถดีเด่นทางกีฬา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • มีผลการสอบ GAT
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • 74 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงาน
 • ทดสอบความสามารถด้านกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: