รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.มหาสารคาม 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.มหาสารคาม 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดต่อไปนี้ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ตามกฎหมายมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดต่อไปนี้ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดนั้นๆ ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
   • ยกเว้น จังหวัดต่อไปนี้ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ สามารถรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมืองได้
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 60 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์