รับตรงTCAS62 รอบ 2 ความสามารถทางด้านกีฬา ม.สงขลา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ความสามารถทางด้านกีฬา ม.สงขลา 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการความสามารถทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์-หาดใหญ่
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะพยาบาลศาสตร์-หาดใหญ่
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ-หาดใหญ่
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • การตลาด
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
  • การบัญชี
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การจัดการ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 3)
 • คณะเศรษฐศาสตร์-หาดใหญ่
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • (หน้า 4)
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ-หาดใหญ่
  • สัตวศาสตร์
  • พืชศาสตร์
  • พัฒนาการเกษตร
  • การจัดการศัตรูพืช
  • ปฐพีศาสตร์
  • วาริชศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคนิคการแพทย์-หาดใหญ่
  • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 4)
 • คณะนิติศาสตร์-หาดใหญ่
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยนานาชาติ-หาดใหญ่
  • ดิจิตอลมีเดีย-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 5)
 • คณะรัฐศาสตร์-ปัตตานี
  • การปกครอง
  • การปกครองท้องถิ่น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • นโยบายสาธารณะ
  • (หน้า 5)
 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว-ภูเก็ต
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการการบริการ
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ
  • (หน้า 5)
 • คณะวิเทศศึกษา-ภูเก็ต
  • วิเทศธุรกิจ-จีน
  • จีนศึกษา
  • ไทยศึกษา
  • วิเทศศึกษา
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม-ภูเก็ต
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์-ภูเก็ต
  • วิศวกรรมดิจิตอล-หลักสูตรนานาชาติ
  • การคอมพิวเตอร์
  • ธุรกิจดิจิตอล-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สุราษฎร์ธานี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • การจัดการงานวิศวกรรม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
  • ทรัพยากรประมง
  • ระบบสารสนเทศ
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ-สุราษฎร์ธานี
  • พัฒนาธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • การจัดการรัฐกิจ
  • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • การบัญชี-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 7)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ-ตรัง
  • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • การตลาด
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการรัฐกิจ
  • (หน้า 7)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ตรัง
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีประวัติและความสามารถทางด้านกีฬา ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์กีฬาและสุขภาพอาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: