รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • นิเทศศิลป์
  • (หน้า 5)
  • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
  • (หน้า 7)
  • การถ่ายภาพ
  • (หน้า 9)
  • จิตรกรรมและมีเดียอาร์ต
  • ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม
  • ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น
  • (หน้า 11)

โควตาที่เปิดรับ

 • โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออก
 • โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • 125 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์