รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาโรงเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาโรงเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาโรงเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
 • (หน้า 2)

โควตาที่เปิดรับ

 • โควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • โควตาโรงเรียนเครือข่าย MOU
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT PAT
 • (หน้า 2, 6)

จำนวนที่รับ

 • 80 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11