รับตรง62 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.เชียงใหม่ 2562

รับตรง62 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.เชียงใหม่ 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 7 มกราคม – 20 มีนาคม 2562
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 7 มกราคม – 29 มีนาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • หลักสูตรภาคปกติ 70 คน
 • หลักสูตรภาคพิเศษ 80 คน
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ หน่วยปริญญาตรี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์