รับตรง62 ระบบรับตรง-สมัครผ่านเว็บ สถาบันพระบรมราชชนก 2562

รับตรง62 ระบบรับตรง-สมัครผ่านเว็บ สถาบันพระบรมราชชนก 2562

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อด้วยระบบรับตรง ผ่านเว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 – 31 มกราคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์/เทียบเท่าปริญญาตรี
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขชุมชน
  • ทันตสาธารณสุข
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เวชระเบียน
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • เทคนิคเภสัชกรรม
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • เวชระเบียน
  • โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ – ร่วมผลิตสถาบันการศึกษาอื่น

 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • ร่วมผลิตกับมหาวิทยาลัยบูรพา
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย ร่วมผลิตกับมหาวิทยาลัยบูรพา
 • (หน้า 2)

กลุ่มการสมัคร

 • กลุ่มการสมัครกลุ่มบุคคลทั่วไป
 • กลุ่มพัฒนาบุคลากร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ – ประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไป

 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • หรือ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุ 16 – 35 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทย์ คณิต อังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ – ประเภทกลุ่มพัฒนาบุคลากร

 • อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 9)

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไป
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 9)
 • ประเภทกลุ่มพัฒนาบุคลากร
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลการปฏิบัติงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์