TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาปรัชญาฯ วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์ 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โครงการศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 16 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

  • 30 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  • สมัครทางไปรษณีย์
หน้า: 1 2 3 4 5 6