โครงการรับตรง สาขาวิชาปรัชญาฯ วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์ 2557

โครงการรับตรง สาขาวิชาปรัชญาฯ วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์ 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โครงการศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 16 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

  • 30 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ