รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 29 เมษายน 2562
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ – บางเขน

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • (หน้า 10)
 • คณะเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • เกษตรเขตร้อน-นานาชาติ
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
  • อาหารโภชนาการ และการกำหนดอาหาร
  • (หน้า 10)
 • คณะประมง
  • ประมง
  • (หน้า 10)
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สถิติ
  • สถิติ-ภาคพิเศษ
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • เคมีบูรณาการนานาชาติ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเคมี-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมวัสดุ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • การจัดการเทคโนโลยีการบิน-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-นานาชาติ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้-นานาชาติ
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้านวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 11)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • สุขศึกษา
  • คหกรรมศาสตร์ศึกษา
  • การสอนคณิตศาสตร์
  • การสอนวิทยาศาสตร์
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
  • (หน้า 12)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์-ภาคพิเศษ
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร-ภาคพิเศษ
  • ธุรกิจการเกษตร
  • ธุรกิจการเกษตร-ภาคพิเศษ
  • เศรษฐศาสตร์การประกอบการ-นานาชาติ
  • เศรษฐศาสตร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 12)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยาพัฒนาการ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • จิตวิทยาคลินิก-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาชุมชน-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาพัฒนาการ-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ-ภาคพิเศษ
  • การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
  • การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น-ภาคพิเศษ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-ภาคพิเศษ
  • บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย-ภาคพิเศษ
  • ภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • นิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • ประวัติศาสตร์
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา-ภาคพิเศษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 13)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์-กสพท
  • (หน้า 14)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ-ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • (หน้า 14)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • วรรณคดีอังกฤษ
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันตก
  • นิเทศศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-นานาชาติ
  • ภาษาจีนธุรกิจ-ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • (หน้า 14)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การจัดการการผลิต
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • การบัญชี-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 15)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์-ภาคพิเศษ
  • การพยาบาลสัตว์
  • การพยาบาลสัตว์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 15)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรม 4 ปี
  • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
  • (หน้า 15)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 16)
 • วิทยาลัยการชลประทาน
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • (หน้า 16)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • (หน้า 16)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตกำแพงแสน

 • คณะเกษตร กําแพงแสน
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 16)
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 16)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอาหาร
  • (หน้า 16)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • พลศึกษาและสุขศึกษา
  • ภาษาอังกฤษศึกษา
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • (หน้า 17)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • การจัดการ
  • การจัดการ-ภาคพิเศษ
  • จุลชีววิทยา
  • การตลาด
  • การตลาด-ภาคพิเศษ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • การบัญชีบริหาร
  • การบัญชีบริหาร-ภาคพิเศษ
  • ภาษาตะวันออก
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  • การจัดการธุรกิจการบิน
  • การโรงแรมและภัตตาคาร
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • (หน้า 17)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 18)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตศรีราชา

 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 18)
 • คณะพานิชนาวีนานาชาติ
  • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
  • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
  • การขนส่งทางทะเล
  • (หน้า 18)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • การบัญชีบริหาร
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การเงินและการลงทุน
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคพิเศษ
  • การจัดการ-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • การตลาด-ภาคพิเศษ
  • การบัญชีบริหาร-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโลจิสติกส์-ภาคพิเศษ
  • การเงินและการลงทุน-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 18)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 19)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
  • วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 19)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ทรัพยากรเกษตร
  • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 20)
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
  • เคมีประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 20)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษ
  • การเงิน
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 21)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 22)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT PAT และ/หรือ วิชาสามัญ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 5,426 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: