รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 29 เมษายน 2562
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 10)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ-ตรีควบโท-มธ.ท่าพระจันทร์
  • การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ-ตรีควบโท-มธ.ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 12)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ
  • การเมืองและการระหว่างประเทศ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ-โครงการภาษาอังกฤษ-มธ.ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 14)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 18)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 19)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ปรัชญา
  • ภาษาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษารัสเซีย
  • ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา-ท่าพระจันทร์
  • รัสเซียศึกษา
  • (หน้า 21)
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • วารสารศาสตร์
  • (หน้า 42)
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • การวิจัยทางสังคม
  • (หน้า 47)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วัสดุศาสตร์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-โครงการพิเศษ
  • สถิติ-โครงการพิเศษ
  • คณิตศาสตร์-โครงการพิเศษ
  • คณิตศาสตร์การจัดการ-ตรีควบโท-โครงการพิเศษ
  • วิทยาการประกันภัย-โครงการพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล-โครงการพิเศษ
  • เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ-โครงการพิเศษ
  • (หน้า 49)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์-V-TECH-มธ.ศูนย์พัทยา
  • วิศวกรรมศาสตร์สองสถาบัน-TEP-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษ-TEPE-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมยานยนต์-AUTO-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง-EBM
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ-iPEN-iEE-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-SOFT-EN-โครงการพิเศษ
  • (หน้า 52)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • รังสีเทคนิค-โครงการพิเศษ
  • (หน้า 58)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 62)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • การละคอน
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-สิ่งทอ
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-แฟชั่น
  • ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 64)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • สถาปัตยกรรม-โครงการพิเศษ
  • สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์-โครงการพิเศษ
  • สถาปัตยกรรมภายใน-โครงการพิเศษ
  • ภูมิสถาปัตยกรรม-โครงการพิเศษ
  • การผังเมือง-โครงการพิเศษ
  • การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี-ภาษาอังกฤษ-โครงการพิเศษ
  • (หน้า 68)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • อนามัยชุมชน-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 73)
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • วิทยาการเรียนรู้
  • (หน้า 77)
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
  • การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์-โครงการพิเศษ-มธ.ท่าพระจันทร์
  • นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิตอล-โครงการพิเศษ-มธ.ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 78)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • สหวิทยาการสังคมศาสตร์-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์-โครงการพิเศษ-มธ.ท่าพระจันทร์
  • ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์-โครงการพิเศษ-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 82)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  • เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก-โครงการพิเศษ-นานาชาติ
  • วิศวกรรมทางคลินิก-โครงการพิเศษ-นานาชาติ
  • การแพทย์แผนจีน-โครงการพิเศษ-นานาชาติ
  • (หน้า 86)
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
  • การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์-โครงการพิเศษ
  • (หน้า 92)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • 4,001 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ GAT PAT และ/หรือ ยื่นผลการสอบวิชาสามัญ และ/หรือ ยื่นผลการสอบเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยทปอ
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: