รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 29 เมษายน 2562
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมปิโตรเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมขนส่งทางราง
  • วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
  • วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมวัดคุม
  • วิศวกรรมระบบควบคุม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมสารสนเทศ
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ-นานาชาติ
  • วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์-นานาชาติ
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เคมีสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • สถิติประยุกต์
  • (หน้า 8)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • การออกแบบสนเทศสามมิติ
  • (หน้า 10)
  • จิตรกรรมและมีเดียอาร์ต
  • ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม
  • ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น
  • (หน้า 12)
 • คณะการบริหารและจัดการ
  • บริหารธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
  • (หน้า 14)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นานาชาติ
  • (หน้า 16)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
  • (หน้า 18)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
  • ครุศาสตร์การออกแบบ
  • ครุศาสตร์วิศวกรรม
  • ครุศาสตร์เกษตร
  • (หน้า 20)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • พัฒนาการเกษตร
  • นิเทศศาสตร์เกษตร
  • (หน้า 24)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 26)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
  • วิศวกรรมระบบการผลิต
  • (หน้า 28)
 • วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • วิศวกรรมวัสดุนาโน
  • (หน้า 30)
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
  • วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 32)
 • วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
  • วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
  • (หน้า 34)
 • วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมสารสนเทศ
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ํา
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร
  • บริหารธุรกิจ
  • (หน้า 36)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
 • มีผลการสอบ GAT PAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: