รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ระบบรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 29 เมษายน 2562
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • จีนศึกษา
 • การพัฒนาระหว่างประเทศ
 • การสอนภาษาจีน
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • การจัดการธุรกิจการบิน-งานบริการทางการบิน
 • นิติศาสตร์
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการธุรกิจการบิน-ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ
 • การจัดการธุรกิจการบิน-การปฏิบัติการทางการบิน
 • เคมีประยุกต์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • เทคโนโลยีความงาม
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • การแพทย์แผนจีน
 • กายภาพบำบัด
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • พยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ และ/หรือ PAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,765 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์