รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 29 เมษายน 2562
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ประวัติศาสตร์
  • บ้านและชุมชน
  • สารสนเทศศึกษา
  • ปรัชญา
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • การท่องเที่ยว
  • ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
  • การท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • ภาษาจีน-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 2)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ประถมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะวิจิตรศิลป์
  • ศิลปะภาพพิมพ์
  • จิตรกรรม
  • ประติมากรรม
  • ศิลปะไทย
  • การออกแบบ
  • ศิลปะการถ่ายภาพ
  • สื่อ ศิลปะและการออกแบบสื่อ
  • สหศาสตร์ศิลป์
  • ศิลปะการดนตรีและการแสดง
  • (หน้า 3)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • อาเซียนศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์ สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเหมืองแร่
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 4)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์-กสพท.
  • (หน้า 4)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช
  • (หน้า 4)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์-กสพท.
  • (หน้า 4)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์-กสพท.
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กิจกรรมบำบัด
  • รังสีเทคนิค
  • กายภาพบําบัด
  • (หน้า 4)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์-นานาชาติ
  • (หน้า 4)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
  • (หน้า 4)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์-กสพท.
  • (หน้า 5)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจบริการ-หลักสูตรสามภาษา
  • บริหารธุรกิจ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 5)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-โครงการควบสองปริญญา
  • เศรษฐศาสตร์-นานาชาติ
  • (หน้า 5)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรม 4 ปี
  • การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
  • (หน้า 5)
 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • โครงการควบ 2 ปริญญา
  • (หน้า 5)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • การเมืองและการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
  • (หน้า 5)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-นานาชาติ
  • นวัตกรรมดิจิตอล
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ และ/หรือ GAT PAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: