TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

โครงการรับตรง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 7 โครงการ ม.บูรพา 2557

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 7 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 พฤษภาคม – 18 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ยื่นคะแนน GAT)
  • รับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
  • รับสมัครระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2557
  • เอกสารหน้า 2 – 5
 • สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (โดยการสอบข้อเขียน)
  • รับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
  • รับสมัครระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2557
  • เอกสารหน้า 6 – 9
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • รับเฉพาะผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
  • รับสมัครระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2557
  • เอกสารหน้า 10 – 13
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • รับเฉพาะผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
  • รับสมัครระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2557
  • เอกสารหน้า 14 – 17
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาตรีใบที่สอง)
  • รับเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรี ทุกสาขา
  • รับสมัครระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 18 กรกฎาคม 2557
  • เอกสารหน้า 18 – 21
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป และมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
  • รับสมัครระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2557
  • เอกสารหน้า 22 – 26
 • สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
  • รับเฉพาะผู้ที่จบวุฒิ ปวส./เทียบเท่า ทุกสาขา
  • รับสมัครระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 18 กรกฎาคม 2557
  • เอกสารหน้า 27 – 30

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่งานวิชาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้น 6 (QS 2) มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30