รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 29 เมษายน 2562
 • (TCAS รอบ 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
  • เวชนิทัศน์
  • รังสีเทคนิค
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบําบัด
  • (หน้า 2)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เอกคู่อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • โครงการพิเศษ
  • โครงการพิเศษ-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 2)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • กีฏวิทยา
  • โรคพืชวิทยา
  • ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • พืชสวน
  • พืชไร่
  • การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • การประมง
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สารสนเทศสถิติ
  • วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม-นานาชาติ
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมสื่อดิจิตอล-นานาชาติ
  • (หน้า 3)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • การออกแบบ
  • (หน้า 3)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • การสอนภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • การสอนภาษาญี่ปุ่น
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • พลศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
  • การสอนภาษาจีนให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาสเปน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • พัฒนาสังคม
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 4)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน
  • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • (หน้า 5)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-นานาชาติ
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • การจัดการปกครองท้องถิ่น
  • การจัดการการคลัง
  • การจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
  • ธุรกิจสากล
  • การตลาดระหว่างประเทศ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การระหว่างประเทศ
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตหนองคาย

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงินธุรกิจ
  • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การบัญชี
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 6)
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ และ/หรือ GAT PAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,539 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: