รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 29 เมษายน 2562
 • (TCAS รอบ 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมศาสตร์
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
 • เทคโนโลยีอาหาร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล
 • เทคโนโลยีการจัดการ
 • (หน้า 2)
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • พยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 3)
 • แพทยศาสตร์
 • บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร-นานาชาติ
 • วิศวกรรมศาสตร์-นานาชาติ
 • (หน้า 4)
 • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
 • ทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบวิชาสามัญ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์