รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 29 เมษายน 2562
 • (TCAS รอบ 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ
  • วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-นานาชาติ
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ-นานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ราชบุรี
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ราชบุรี
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-ราชบุรี
  • วิศวกรรมระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน-ราชบุรี
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • สถิติ
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ฟิสิกส์ประยุกต์-สองภาษา
  • (หน้า 29)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เครื่องกล
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-อุตสาหการ
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-โยธา
  • (หน้า 36)
 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยีมีเดีย
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมัลติมีเดียดิจิตอล
  • เทคโนโลยีมีเดีย-การพัฒนาเกมส์
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์
  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
  • มีเดียอาร์ต-การออกแบบกราฟฟิก
  • มีเดียอาร์ต-แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟก
  • มีเดียอาร์ต-การออกแบบภาพยนตร์
  • (หน้า 47)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม-นานาชาติ
  • สถาปัตยกรรมภายใน-นานาชาติ
  • ออกแบบนิเทศศิลป์-นานาชาติ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม-นานาชาติ
  • (หน้า 50)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาษาอังกฤษ
  • นวัตกรรมบริการดิจิตอล
  • (หน้า 54)
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • (หน้า 56)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 หรือปวช.3
 • มีผลการสอบ GAT PAT และ/หรือ วิชาสามัญ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: