รับตรง62 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2562

รับตรง62 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2562

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 มกราคม – 17 เมษายน 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 22)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการสอบ GAT PAT ONET
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 18-25 ปี
 • มีน้ำหนักตั วไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
 • มีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • มีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30
 • (หน้า 7)

จำนวนที่รับ

 • 100 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบบุคลิกภาพ
 • ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)
 • (ค่าเทอม หน้า 21)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์