รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา พิจารณาจากความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา พิจารณาจากความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS ประเภทโควตา พิจารณาจากความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2561 – 25 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • พลศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • นาฏยศิลป์
  • ออกแบบกราฟิกและอินโฟ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นาฏยศิลป์ศึกษา
  • ภาษาไทยศึกษา
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การประกอบการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
  • การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
  • การสื่อสารมวลชน
  • ภาพยนตร์และดิจิตอลมีเดีย
  • การบัญชี
  • การท่องเที่ยว
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • แอนิเมชั่นและดิจิตอลมีเดีย
  • วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • การแพทย์แผนไทย
  • ผู้ประกอบการอาหาร
  • ชีววิทยาศึกษา
  • (หน้า 14)
 • วิทยาลัยการดนตรี
  • ดนตรีตะวันตก
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันตกศึกษา
  • ดนตรีไทยศึกษา
  • (หน้า 20)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถพิเศษ ตามแต่ละประเภทที่สมัคร
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 684 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ GAT PAT
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 26)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 24)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: