โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เพิ่มเติม) ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557

โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เพิ่มเติม) ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)(คุณวุฒิม.6/ปวช.) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 พฤษภาคม – 17 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร 20 คน
 • ประมง 30 คน
 • การผลิตพืช 40 คน
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 50 คน
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 30 คน
 • สัตวศาสตร์ 30 คน
 • เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จำนวนรับ

 • รวม 230 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่แผนกทะเบียนและวัดผลฝ่ายวิชาการวิจัย ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)
 • สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • สมัครทางเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์