รับตรงTCAS62 รอบ 2 โครงการ สอวน. ม.สงขลานครินทร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โครงการ สอวน. ม.สงขลานครินทร์ 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์-หาดใหญ่
  • แพทยศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะพยาบาลศาสตร์-หาดใหญ่
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคนิคการแพทย์-หาดใหญ่
  • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 2)
 • คณะการแพทย์แผนไทย-หาดใหญ่
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์-หาดใหญ่
  • วิทยาศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์-หาดใหญ่
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ-หาดใหญ่
  • พัฒนาการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • วาริชศาสตร์
  • ปฐพีศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน-หาดใหญ่
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง-นานาชาติ
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ-หาดใหญ่
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • การตลาด
  • การจัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การบัญชี
  • การจัดการ-ภาษาอังกฤษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร-หาดใหญ่
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
  • เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
  • (หน้า 5)
 • คณะเศรษฐศาสตร์-หาดใหญ่
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์-หาดใหญ่
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการสื่อสาร-ปัตตานี
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์-ปัตตานี
  • ทัศนศิลป์
  • ออกแบบประยุกต์ศิลป์
  • ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
  • (หน้า 6)
 • คณะรัฐศาสตร์-ปัตตานี
  • การปกครอง
  • การปกครองท้องถิ่น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • นโยบายสาธารณะ
  • (หน้า 7)
 • คณะศึกษาศาสตร์-ปัตตานี
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ปัตตานี
  • เทคโนโลยียาง
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เทคโนโลยีการประมง
  • เคมี-ชีววิทยา
  • โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
  • (หน้า 7)
 • คณะวิเทศศึกษา-ภูเก็ต
  • วิเทศธุรกิจ-จีน
  • จีนศึกษา
  • ไทยศึกษา
  • วิเทศศึกษา
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์-ภูเก็ต
  • การคอมพิวเตอร์
  • ธุรกิจดิจิตอล-นานาชาติ
  • วิศวกรรมดิจิตอล-นานาชาติ
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม-ภูเก็ต
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
  • (หน้า 8)
 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว-ภูเก็ต
  • การจัดการการบริการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ
  • (หน้า 8)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ-สุราษฎร์ธานี
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • พัฒนาธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • การจัดการรัฐกิจ
  • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • การบัญชี 2 ภาษา
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สุราษฎร์ธานี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การจัดการงานวิศวกรรม
  • ระบบสารสนเทศ
  • ทรัพยากรประมง
  • (หน้า 9)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ-ตรัง
  • การบัญชี
  • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
  • (หน้า 9)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ตรัง
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ สอวน.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: