รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาพื้นที่จ.ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาพื้นที่จ.ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
   • วิศวกรรมการวัดคุม
   • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
   • วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมโลหการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดระยอง ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือศึกษาในจังหวัดระยอง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 85 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์