รับตรง62 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 2562

รับตรง62 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 14 มกราคม – 17 พฤษภาคม 2562
  • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • โสด อายุ 16-25 ปี
  • มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
  • มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์