รับตรงTCAS62 รอบ 2 ทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • การศึกษาปฐมวัย
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์สารสนเทศ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • สถิติประยุกต์
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ศิลปะการละคร
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การบัญชี
  • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • การจัดการคุณภาพ
  • การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
  • การเมืองการปกครอง
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • การบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 19 ทุน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 4, 10)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์