สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โควตารับตรง สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน (รอบ 2) พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2557

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน แบบโควตา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 6 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2556 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน

จำนวนรับ

  • 13 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง ที่งานธุรการชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • สมัครทางไปรษณีย์
หน้า: 1 2 3 4