โควตารับตรง สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน (รอบ 2) พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2557

โควตารับตรง สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน (รอบ 2) พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2557

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน แบบโควตา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 6 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2556 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน

จำนวนรับ

  • 13 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง ที่งานธุรการชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ