รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 มกราคม – 23 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ภาษาไทย
  • ศิลปศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • คอมพิวเตอร์
  • (หน้า 2)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • พัฒนาชุมชน
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • สารสนเทศศาสตร์
  • การจัดการทางวัฒนธรรม
  • จิตรกรรม
  • ดนตรีสากล
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • การจัดการภัยพิบัติ
  • วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการทั่วไป
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การเป็นผู้ประกอบการ
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจออนไลน์
  • ธุรกิจเกษตร
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • เศรษฐศาสตร์
  • การประชาสัมพันธ์
  • การบัญชี
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรม
  • (หน้า 5)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือ ปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ GAT-PAT และ/หรือ O-NET และ/หรือ V-NET
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: