รับตรงTCAS62 รอบ 2 ส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ม.ธรรมศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ม.ธรรมศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • (หน้า 13)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ
  • (หน้า 14)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 15)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • (หน้า 16)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • (หน้า 17)
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 18)
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 19)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วัสดุศาสตร์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 20)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 22)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (หน้า 23)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 25)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 26)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 28)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • การละคอน
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-สิ่งทอ
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-แฟชั่น
  • (หน้า 29)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • การผังเมือง
  • (หน้า 30)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • การเสริมสร้างสุขภาพเชิงนวัตกรรม
  • (หน้า 31)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • (หน้า 32)
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • (หน้า 33)
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมดิจิตอล
  • การจัดการวิศวกรรม
  • เทคโนโลยีการจัดการ
  • (หน้า 34)
 • วิทยาลัยนวัตกรรม-ท่าพระจันทร์
  • การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • นวัตกรรมการบริการ-นานาชาติ
  • นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิตอล
  • (หน้า 35)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ-ท่าพระจันทร์
  • ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 36)
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์-ท่าพระจันทร์
  • จีนศึกษา-นานาชาติ
  • อินเดียศึกษา-นานาชาติ
  • ไทยศึกษา-นานาชาติ
  • (หน้า 37)
 • วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
  • โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม-นานาชาติ
  • (หน้า 39)
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
  • การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
  • (หน้า 41)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี นครนายก สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 6)

จำนวนที่รับ

 • 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ GAT PAT และ/หรือ ยื่นผลการสอบเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: