รับตรงTCAS62 รอบ 2 นักเรียนพลเมืองจิตอาสา ม.ธรรมศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 นักเรียนพลเมืองจิตอาสา ม.ธรรมศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • ศูนย์รังสิต
  • ศูนย์ลำปาง
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • ศูนย์รังสิต
  • ศูนย์ลำปาง
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ศูนย์รังสิต
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วัสดุศาสตร์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ศูนย์ลำปาง
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะแพทยศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • การละคอน
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-สิ่งทอ
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-แฟชั่น
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • การผังเมือง
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์-ศูนย์รังสิต
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์-ศูนย์ลำปาง
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อนามัยชุมชน
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมดิจิตอล
  • การจัดการวิศวกรรม
  • เทคโนโลยีการจัดการ
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรม-ท่าพระจันทร์
  • การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • นวัตกรรมการบริการ-นานาชาติ
  • นวัตกรรมและแปรรูปทางดิจิตอล
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ-ท่าพระจันทร์
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ-ศูนย์ลำปาง
  • สหวิทยาการสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ๊ง ภากรณ์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5, 8)

จำนวนที่รับ

 • 78 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ GAT PAT และ/หรือ วิชาสามัญ และ/หรือ O-NET และหรือทดสอบเฉพาะทาง
 • เข้าค่ายเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: