รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา ม.มหิดล 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา ม.มหิดล 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • แพทยศาสตร์
  • กายอุปกรณ์ศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • แพทยศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
  • แพทยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พฤกษศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์-นานาชาติ
  • ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม-นานาชาติ
  • ชีวนวัตกรรม-นานาชาติ-พหุวิทยาการ
  • วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม-นานาชาติ-พหุวิทยาการ
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • รังสีเทคนิค
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • การออกกำลังกายและการกีฬา
  • กีฬาฟุตบอล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม-นานาชาติ
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ธรณีศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การเกษตร
  • บริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
  • ศาสนศึกษา
 • วิทยาเขตนครสวรรค์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • พยาบาลศาสตร์
  • เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
  • การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 • วิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-นานาชาติ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT PAT และ/หรือ วิชาสามัญ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละ วิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ ยื่นผลการสอบวิชาสามัญ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: