โครงการรับตรง คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ 2557

โครงการรับตรง คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ 2557

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ครั้งที่ 3) สามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 30 พฤษภาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะเทคนิคการแพทย์
  • คณะการแพทย์แผนจีน
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

คุณสมบัติ

  • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์