รับตรงTCAS62 รอบ 2 +ทุน จุฬา-ชนบท/สมเด็จพระเทพฯ จุฬา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 +ทุน จุฬา-ชนบท/สมเด็จพระเทพฯ จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการจุฬา-ชนบท โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ
 • มีภูมิลำเนา ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิว่า และสงขลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 9 ทุน
 • ()หน้า 4

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16