รับตรงTCAS62 รอบ 2 +ทุน จุฬา-ชนบท ผลิตทันตแพทย์ จุฬา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 +ทุน จุฬา-ชนบท ผลิตทันตแพทย์ จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการจุฬา-ชนบท โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อพื้นที่ขาดแคลนทันตแพทย์ซ้ำซาก ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ แม่ฮ่องสอน กระบี่ สุราษฎร์ธานี พัทลุง ปัตตานี
 • มีภูมิลำเนา และศึกษาอยู่ในโรงเรียนตามจังหวัดข้างต้นไ ม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกัน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาอื่นๆ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17